انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات عصر امروز به مرکز ثبت معلومات این نهاد رفته و جریان امتحان عملی کارمندان را نظارت نمود.

بانو نورستانی هدف از این بازدید را حصول اطمینان از موجودیت شفافیت در روند استخدام دانسته و برای رقابت کنندگان آرزوی موفقیت نمود.

قابل ذکر است، از میان سه هزار شارت لیست شده گان بیشتر از ۳۰ فیصد شان را طبقه اناث تشکیل داده و موفق اشخاصی خواهند بود که بتواند در زمان تعیین شده بیشترین معلومات را با کمترین اشباهات داخل سیستم نمایند. شفافیت روند در این است که از یک طرف امتحان دهنده سرعت تايپ و اشتباهات خویش را میبیند، و از جانب دیگر نتیجه آزمایش بگونه خود کار ثبت سیستم میشود.

باید گفت، صدها کارمندی که در مرکز ثبت معلومات توظیف خواهند شد ماموریت شان این است که معلومات رأی دهندگان و سایر نتایج انتخاباتی را ثبت سیستم نمایند، تا در نتیجه فهرست رأی دهندگان و نتایج عاری از تقلب به دست آید.

نباید فراموش کرد، در جریان این نظارت آقای عبدالفتاح عظیمی رئیس منابع بشری، عبدالهادی صافی مسئول کارمندان موقت کمیسیون حضور داشته و رسانه ها نیز دعوت شده بودند.