انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

 امتحان کارمندان مرکز ثبت معلومات کمیسیون آغاز گردید.

نظر به معلومات منابع بشری و بخش جندر کمیسیون در این رقابت تعداد سه هزار تن شارت لیست شده که بیشتر از هشت صد تن آنان را زنان تشکیل میدهد. امتحان یک هزارو ششصد تن تا هنوز گرفته شده و این روند ادامه دارد.

قرار است این کارمندان مسئولیت انتقال معلومات را به سیستم معلوماتی دفتر مرکزی کمیسیون داشته که میتوان از انتقال معلومات رأی دهندگان، ثبت نتایج و غیره نام بُرد.