انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با معین پلان و پالیسی وزارت امور زنان بانو سپوژمی وردک دیدار کرد.

در این دیدار طرفین بالای تطبیق پالیسی مشارکت زنان در روند انتخابات، تفاهمنامۀ مربوطه بحث و تعهد همکاری نمودند.

خانم نورستانی از همکاری های آن وزارت در انتخابات قدردانی نموده و از ایشان خواست که در قسمت مشارکت وسیع زنان در انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات را همکاری نمایند.

خانم وردک گفت، وزارت امور زنان متعهد است پس از امضای تفاهمنامه با کمیسیون پلان تطبیقی را تهیه و همچنان این وزارت در قسمت آگاهی دهی بودجه نیز در نظر گرفته است.

این دیدار بتاریخ نوزدهم جوزا در مقر کمیسیون مستقل انتخابات با اشتراک حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون، رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون، کمیشنران خارجی این نهاد، معین وزارت امور زنان خانم وردک برگزار گردید.