انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

ثبت نام تقویتی در 33 ولایت کشور و ثبت نام سراسری در ولایت غزنی آغاز شد.

ثبت نام تقویتی برای مدت 20 روز در 458 مرکز (به سطح نواحی شهری یک مرکز و مراکز ولسوالی یک مرکز)، در ولایت غزنی در 247 مرکز تطبیق میگردد.

ثبت نام تقویتی برای کسانی است که: قبلاً ثبت نام ننموده یا، تا ششم میزان سال جاری سن هژده را تکمیل، جدیداً به کشور عودت، از یک مرکز به مرکز دیگر نقل مکان ویا هم ستیکر تذکره شان تخریب شده باشد.

آنعده از اشخاصی که قبلا در ولایت غزنی ثبت نام کرده اند؛ ثبت نام آنها قابل اعتبار نیست، باید دوباره ثبت نام نمایند؛ رای دهندگان میتوانند در تمام مراکز ولایت غزنی ثبت نام نمایند.