انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات طی یک کنفرانس خبری در مورد لایحه تنظیم فعالیت های رسانه های همگانی در ورند انتخابات، معلومات ارایه نمود.

آقای محمد رفیع رفیق صدیقی رئیس کمیته رسانه ها در مورد لایحه مذکور توضیحات داد. آقای صدیقی به رسانه ها گفت، رسانه ها با رعایت اصول علمی، تخصصی، مسلکی و معیاری در مطابقت با ماده 27 قانون انتخابات با رویکرد نقد سازنده متوصل به اطلاع رسانی از پروسۀ ملی شوند.

بر اساس این سند، کمیسیون با ارایه معلومات و فراهم آوری تسهیلات یکسان به رسانه ها متعهد است. رسانه ها مکلف اند،  گزارشات انتخاباتی خویش را بر مبنای واقعیت، بیطرفی، دقت و منصفانه تهیه و نشر نمایند.

مطابق ماده بیست و هفتم قانون انتخابات، "به منظور نظارت از گزارش دهی و نشر منصفانه و بیطرفانۀ مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به تخلفات رسانه ای مغایر با اهداف، پالیسی ها و طرزالعمل های مربوط، کمیته رسانه ها متشکل از سه عضو که حد اقل یک تن آنان زن باشد، یک ماه قبل از آغاز ثبت نام کاندیدان، توسط کمیسیون ایجاد می‌گردد.