انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

ریاست اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات، برای کارمندان مرکز معلومات انتخاباتی ورکشاپ دو روزه را برگزار نمود.

نخست، داکتر شفیع جلالی رئیس اطلاعات و آگاهی عامه  برای اشتراک کنندگان در مورد وظایف شان معلومات ارایه نموده و سوپروایزر جدید کال سنتر را برای شان معرفی نمود. در اخیر آقای جلالی از اشتراک کنندگان خواست تا برای مردم و کشور خود کار نمایند تا موفقیت و پیروزی نصیب ما شود.

این ورکشاپ بتاریخ 12 و 13 جوزا برگزار و در آن آشنایی با کال سنتر، رهنمود احتمالی این بخش، مشکلات، نقش کال سنتر، انواع انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، مهارت های تبلیغ، ثبت نام رأی دهندگان، پرنسیب های آگاهی عامه، اهمیت آگاهی عامه در انتخابات، لایحه وظایف کارمندان و گزارش روزانه؛ آموزش داده میشود.