چاپ

ورکشاپ آموزشی برای مبلغان آگاهی عامه از سوی دفاتر ولایتی، با اشتراک رییسان و آمرین ولسوالی ها رسمآ آغاز گردید.

این ورکشاپ از سوی مدیران و آموزگاران دفاتر ولایتی برای مبلغان آگاهی عامه برای دو روز برگزار می گردد؛ در این ورکشاپ از اهمیت انتخابات، ثبت نام تقویتی رای دهندگان و تطبیق کمپاین آگاهی عامه؛ جهت آگاهی مردم برای آنها آموزش داده می شود.

این ورکشاپ در حالی برگزار میگردد که چندی قبل مدیران و آموزگاران دفاتر ولایتی به مدت سه روز، برای آموزش به مرکز کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده بودند؛ که دو روز از سوی ریاست آموزش و یک روز از سوی ریاست اطلاعات و آگاهی عامه  آموزش داده شدند.

این ورکشاپ به تاریخ 7 جوزای سال 1398 خورشیدی در دفاتر ولایتی ولایت های مربوطه با اشتراک رییسان و آمرین ولسوالی ها آغاز شد.