تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات مصمم به برگزاری انتخابات شفاف در سراسر کشور میباشد. طوریکه میدانید کمیسیون آمادگی تخنیکی خویش را برای برگزاری انتخابات پیشرو و پروسه ثبت نام رای دهندگان دارد و قرار است ثبت نام رای دهندگان تا یک ماه دیگر آغاز گردد. تمام مواد حساس و غیر حساس نظربه پلان های کاری ترتیب گردیده و در جریان چاپ و انتقال به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات میباشد.

قرطاسیه، کتاب آموزشی و کتاب مخصوص برای ثبت نام رای دهندگان که به رویت آن فهرست رای دهندگان ترتیب خواهد شد، به گدام های کمیسیون انتقال داده شده است. امروز بیست و هفتم حوت سال جاری غرض اطلاع رسانی پوشش خبری از پیشرفت های اخیر با حضور داشت محترمه پوهنیار وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی، آقای معاذالله دولتی معاون مالی و اداری، محترمه پوهنمل ملیحه حسن و آقای عبدالقادر قریشی کمیشنران کمیسیون، محترمه شهلا حق سرپرست ریاست دارالانشاء، نمایندگان سازمان ملل متحد صورت گرفت.

در این برنامه، معاون عملیاتی کمیسیون محترمه بادغیسی در صحبت با مطبوعات از آمادگی های به موقع برای پروسه ثبت نام رای دهندگان خبر داد و تمام مواد موجود در گدام را به معرفی گرفته، به خصوص در مورد کتاب ثبت نام رای دهنگان معلومات مکمل ارایه نمودند.