تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

از روز بین المللی همبستگی زنان جهان در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات یادبود بعمل آمد. در این محفل، مسئولین بخش جندر کمیسیون مستقل انتخابات از حمایت و همکاری مقامات رهبری و کارمندان کمیسیون تقدیر نموده و به دست آورد های خویش چنین اشاره نمود: بیست و شش خانمی که برای ارتقای ظرفیت و کار آموزی به این بخش معرفی شده بود، برنامه را موفقانه سپری و تعدادی شان توانستند کار بیابند.

همچنان برای زنان امتیازات و سهولت های در نظر گرفته شده است که بتوانند به سادگی در بست های اعلان شده یی کمیسیون مقرر شوند. نامبرده افزود برنامه های تهیه شده است که برای زنان زمینه تحصیل در داخل و خارج کشور را مساعد میسازد.

محترم دکتور عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن مبارکی این روز، در بارۀ تاریخچه آن نیز معلومات داده علاوه کرد که قرن ها قبل دین مقدس اسلام برابری را بیان داشته و فرق صرف در مسئولیت هاست. آقای صیاد خطاب به زنان گفت: برای دسترسی به حقوق تان مبارزه کنید، عزت و عفت هر خواهر در کمیسیون مصؤن است و اگر تخطی یی مشاهده شود ما اقدامات عملی انجام خواهیم داد و هر خواهری که در کمیسیون وظیفه بگیرد مصؤن خواهند بود.

محترمه وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی از اشتراک کنندگان تشکری نموده و افزود: ارج گزاری شما، حمایت شمارا نشان میدهد. زنان به احترام، امنیت اجتماعی و روانی بیشتر ضرورت دارد تا حقوق شان محترم شمرده شود. محترمه بادغیسی گفت، برنامه های کمیسیون هنوز در حال تطبیق است و فشار اجتماعی سنتی هنوز بر زنان حاکم است. همبستگی میان زنان کارمند و کمیشنران کمیسیون باید نزدیک باشد و دروازه معاونیت عملیاتی همیشه به روی تان باز است.

محترمه شهلا حق سرپرست ریاست دارالانشاء از در مورد چنین گفت: حمایت های خوب در دین اسلام و قوانین برای زنان وجود دارد اما بنابر ملحوظات سنتی و تعاملی، عملی نمی شود و کمیسیون مسئولیت دارد زمینه مشارکت زنان را برای رأی دهی مساعد سازد و همچنان موضوع جندر در استخدام ریاست های ولایتی نیز در نظر گرفته شده یونت جندر به ریاست جندر ارتقا داده شود. محترمه حق افزود باید راهکار های ساخته شود تا جلوی سوء استفاده از آرای زنان نیز گرفته شود.

برنامه با اجرای ترانه توسط اطفال کودکستان کمیسیون تحت عنوان(زن مادر است) و توزیع تحایف و هدایا به پایان رسید.

هشتم مارچ در حقیقت، صدای دسته زنان کارگر پارچه باف امریکایی بود که در سال 1857 برای دفاع از حقوق سياسی و اجتماعی شان به خيابانها ريختند و خواهان افزايش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرايط کار شدند ، ا ین زنان که از بی عدالتی و زن ستیزی به وجد امده بودند توانستند ، صفت زن بودن را به رسالت اجتماعی مبدل نمایند .