تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

امروز بیست و سوم حوت سال جاری در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات اعضای رهبری کمیسیون با مسئولین و نمایندگان بیست و هشت حزب سیاسی تشکیل جلسه دادند. نمایندگان احزاب مذکور ضمن اعلام همکاری شان افزودند: بیست و هشت حزب سیاسی رسمی و راجستر شده در وزارت عدلیه مانند کمیسیون خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف، بدون دغدغه و تقلب است. نمایندگان احزاب گفتند که نقاط مشترک زیادی میان کمیسیون و احزاب، مبنی بر برگزاری انتخابات، افزایش سطح مشارکت، نظارت، آگاهی دهی، تغیرات سیستمی و حضور بیشتر احزاب وجود دارد.

اعضای رهبری کمیسیون به حاضرین خوش آمدید گفته و علاوه نمودند که، ما به احزاب سیاسی احترام خاصی داریم و برای شفافیت انتخابات نقش احزاب را لازمی میدانیم. رهبری کمیسیون ادامه داد که به نظارت شما در پروسه ثبت نام، جریان توزیع تذکره، توجه به مهاجرین و بیجا شدگان و هر فعالیت کمیسیون، مطابق قانون ضرورت است. ایشان گفتند که تغیر سیستم انتخاباتی یک خواست سازنده و منطقی است اما علاوه بر تعدیل قانون، باید بخش های تخنیکی هردو طرف بالای موضوع کار نمایند که تا چه اندازه در این مرحله زمانی عملی و احزاب دیگر چه موقفی در این مورد دارند، دقیقاً بررسی شود.