تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در تالار جلسات کمیسیون، امروز بیست و یکم حوت سال جاری بررسی اسناد تقریباً بیست و نه کاندید را با حضور داشت نمایندگان نهادهای ناظر بر روند انتخابات و جامعه جهانی آغاز نمودند. قرار است اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مطابق ماده بیست و دوم و دوازدهم قانون انتخابات از میان اشخاص واجد شرایط سه تن را غرض احراز پست ریاست دارالانشاء به رئیس جمهور پیشنهاد نموده و رئیس جمهور از میان آنان یک تن را به حیث رئیس دارالانشاء تعیین نماید.

به منظور تأمین شفافیت و رعایت اصل شایسته سالاری، کمیسیون مستقل انتخابات پست ریاست دارالانشای خویش را از طریق پروسۀ رقابت آزاد از تاریخ ۱ حوت سال ۱۳۹۶ به اعلان سپرده بود که متقاضیان پست مذکور تعداد چهل فورم درخواستی را از این کمیسیون دریافت نمودند.