تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

ریاست های امور انتخابات ولایات بنابر هدایت کمیسیون مستقل انتخابات نشست های ولایتی خویش را با با جوانب ذیربط انتخابات پیرامون هماهنگی بیشتر، آگاهی دهی و اطلاع رسانی آغاز نمود.

مطابق گزارشات وارده از ریاست های امور انتخابات ولایات، مجالس مذکور در ولایات پنجشیر، کندز، دایکندی، لوگر، میدان وردګ، پکتیکا، زابل، خوست، پکتیا، هلمند و لغمان با حضور گستردۀ از اقشار مختلف جامعه بخصوص جوانان، محصلان، متعلمین مکاتب، اساتید و نمایندگان جوانان؛ موفقانه برگزار گردید.

قرار است این نشست ها در سایر ولایات برگزار گردیده و با اقشار مختلف جامعه در سطح ولایات بصورت مداوم، ادامه داشته باشد.