تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هیات رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ضمن ابراز تاثرات عمیق خویش در مورد حمله بر خانم لیدا عظیمی یکی از کارکنان اسبق کمیسیون شکایات انتخاباتی بیان میدارد که:
شایعات و اخباری منتشره مبنی بر حمله بالای مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات نادرست بوده و از صحت و سلامتی مسئولین این نهاد بدینوسیله اطمینان داده شد.