تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هیات رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مجلس عادی امروز خویش پلان برگزاری ورکشاپ درس های آموخته شده از انتخابات قبلی و گزارش اجراات کمیسیون را مورد بحث و بررسی قرار داد.

نخست در این مجلس ریاست دفتر مقام کمیسیون گزارشات خودرا پیرامون فعالیت های انجام شده و تعقیب هدایات به مجلس هیات رهبری پیشکش نمود که مورد تائید مجلس قرار گرفت.

از سوی هم معاون عملیاتی دارالانشای کمیسیون طرح پلان ورکشاپ درس های آموخته شده از انتخابات گذشته را به مجلس پیشکش نمود. مجلس بعد از غور و بررسی پلان مذکور، هدایات و رهنمایی لازم را ارایه نموده افزود: هرچه عاجل پلان نهایی جهت تائید و تصویب به مجلس کمیسیون پیشکش گردد تا روند درس های آموخته شده آغاز گردد.

قابل ذکر است کمیسیون مستقل انتخابات بعد از برگزاری هر انتخابات، ورکشاپ درس های آموخته شده را برگزار مینماید تا، نکات مثبت و منفی روند انتخابات را شناسایی نماید. کمیسیون با استفاده از تجارب و یافته های روند درس های آموخته شده پلان انتخابات های آینده را ترتیب مینماید.

در این نشست حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، سید عصمت الله مل معاون این نهاد، محمد حنیف دانشیار و مسافر قوقندی کمیشنران کمیسیون، علی شاه مصباح و داکتر محمد عثمان فروتن بالترتیب معاونین ارتباطات ستراتیژیک و عملیاتی دارالانشاء، نور ولی خپلواک رئیس دفتر مقام کمیسیون و منعمه منصور رئیس پلان این نهاد حضور داشتند.