تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

 رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تبریکات و تمنیات نیک خودرا به مناسبت روز ملی خبرنگار به همه مبارزین که برای تحقق اهداف آزادی بیان فعالیت دارند، عرض میدارد. 

 کمیسیون مستقل انتخابات از ایثار و فدا کاری خبرنگاران و همکاران رسانه یی، برای اطلاع رسانی و پوشش برنامه های انتخاباتی قدردانی مینماید. 

رهبری و کارکنان این نهاد، یکبار دیگر ضمن گرامیداشت از این روز، از درگاه ایزد منان برای همکاران رسانه یی موفقیت های هر چه بیشتر در راستای اطلاع رسانی و عدالت خواهی خواهان است.