انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کاندیدان محترم غیر واجد شرایط، انصرافی و ورثۀ کاندید متوفی ولسی جرگه ولایت کابل و پروان مندرج در لیست ضمیمه شده میتوانند چک های شان را از ریاست مالی و حسابی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت نمایند.

لست صدور چک برای  کاندیدان غیر واجد شرایط انتخابات پارلمانی، انصرافی و کاندیدان متوفی انتخابات پارلمانی سال 1397 
شماره اسم  ولد/بنت ولایت مبلغ / افغانی چک نمبر تاریخ صدور چک
1 نصرت الله فضلی اسدالله  کابل          30,000 50819597 24/12/1398
2 سید داود نادری سید عبدالقادر  کابل          30,000 50819596 24/12/1398
3 الحاج مولوی تره خیل محمدی الحاج سناتور جنت گل خان  کابل          30,000 50819759 24/12/1398
4 شکریه بارکزی شمس الدین  کابل          30,000 50819756 24/12/1398
5 صداقت زاهد توکل شاه  کابل          30,000 50819755 24/12/1398
6 الحاج احسان الله عاطف عزت الله عاطف  کابل          30,000 50819754 24/12/1398
7 حسن آقا معصومی شیر آقا  کابل           30,000 50819753 24/12/1398
8 فرشته منصور علی اکبر  کابل          30,000 50819751 24/12/1398
9 نوید احمد ابراهیم خیل شاد محمد  کابل          30,000 50819752 24/12/1398
10 الحاج شاه محمد فتح محمد کابل         30,000 50819339 24/12/1398
11 عصمت الله محمد کریم  کابل          30,000 50819563 24/12/1398
12 محمد شفیق ابراهیم  کابل          30,000 50819561 24/12/1398
13 حمیدالله حاتم عزیز الله  کابل          30,000 50819559 24/12/1398
14 ورثه مرحوم حاجی جلال الدین مهراب الدین کابل         30,000 50819791 24/12/1398
15 ورثه اوتارسنگهـ امیرسنگهـ  کابل          30,000 50819785 24/12/1398
16 ورثه مرحوم محمد انور عمرا خان  پروان          30,000 50819784 24/12/1398