تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شام امروز برای برنده‌ی انتخابات سال 1398 خورشیدی، جلالتمآب محمد اشرف غنی وثیقه انتخاباتی را تفویض نمود.

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمسیون مستقل انتخابات از مردم عزیز کشور و از نهادهای ذیدخل قدردانی نموده افزود، کمیسیون ها کار خویش را بر اساس قوانین و طرزالعمل های مربوطه با امانت داری به پایان رسانیدند.

خانم نورستانی از اشتراک  زنان غرض اشتراک شان در روند انتخابات قدردانی نموده و افزود: نقش زنان در مدیریت انتخابات نیز نقش فعال داشته و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان توقع داریم که در اجندای کاری خویش توجه خاص به زنان داشته باشند.

در این نشست سید عصمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نامۀ کمیسیون و محتوای وثیقه انتخاباتی را به خوانش گرفت که بر اساس آن محمد اشرف غنی به حیث رئیس جمهور منتخب معرفی گردید.

از سوی هم آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان از کمیسیون های انتخاباتی سپاس گزاری نموده تطبیق قانون اساسی و پیروزی جمهوریت را به مردم عزیز کشور مبارک گفته افزود: ما متعهد خدمت به مردم و مشارکت وسیع زنان استیم. بزرگ ترین افتخار ما این است که بعد از ختم وظیفه خویش اقتدار ملی را به شخصی که در نتیجه انتخابات پیروز میشود، انتقال دهیم.

در اخیر این مراسم مطابق مادۀ 88 قانون انتخابات اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات  به رئیس جمهور وثیقه انتخاباتی را تفویض نمودند.