تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی نشست مطبوعاتی نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ را امروز رسماْ اعلان کرد.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات داکتر محمد اشرف غنی را با کسب بیشتر از 50 در صد آرای معتبر برندۀ انتخابات 1398 به حیث رئیس جمهور اعلان نمود.

خانم نورستانی افزود که محترم داکتر عبدالله عبدالله و محترم گلبدین حکمتیار توانسته اند باالترتیب بیشترین آرای معتبر را نسبت به سایر کاندیدان باقی مانده کسب نمایند.

خانم نورستانی گفت، در این انتخابات بیشتر از 5هزار مرکز رأی دهی وجود داشت که بیشتر از 26هزار محل میشود، که از این میان حدود 11هزار محل آن را محلات زنانه تشکیل میداد. سطح اشتراک کنندگان در این انتخابات ببیشتر از 1.8 میلیون بوده که 31 در صد آن را خانم ها تشکیل میدادند.

رهبری کمیسیون ضمن سپاسگزاری از مردم عزیز کشور، ارگان های ذیربط، نهادهای مدنی، رسانه ها، نیروهای امنیتی، همکاران بین المللی و کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت، بعد از تطبیق معیارات تعین شده در فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی 98 در صد محلات، معیارات تعین شده را تکمیل نمود.