تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

روند بازشماری مجدد در ریاست های امور انتخاباتی ولایات (بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند، کندهار، کابل) با حضورداشت ناظرین شکایات انتخاباتی و تکت های انتخاباتی موفقانه به پایان رسید.

باید گفت، تفاوت فورم نتایج با معلومات بایومتریکی از 1-5، تفتیش ویژه ده در صد محلات مربوط به 137630 معلومات بایومتریکی، تفتیش ویژه پانزده در صد محلات مربوط به 102012 معلومات بایومتریکی، تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد جریمه نقدی دفتر ولایتی انتخابات، بازشماری مجدد 298 محل؛ مطابق با اصول تطبیق گردیده است.

قرار است با مواصلت فورمه های نتایج بازشماری مجدد از ولایات به دفتر مرکزی، نتایج مذکور در سیستم مرکزی تطبیق و با ختم این پروسه نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1398 اعلان گردد.

قابل ذکر است، روند بازشماری مجدد، تفتیش ویژه و تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی دو روز قبل توسط کمیسیون های انتخاباتی در 9 ولایت و دفتر مرکزی آغاز گردیده بود.