تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

روند تفتیش ویژه در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات با حضورداشت ناظرین شکایات انتخاباتی و تکت های انتخاباتی موفقانه به پایان رسید.

قرار گزارشات دریافت شده از میان ولایات بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند، کندهار، کابل؛ بازشماری مجدد و تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایات غزنی، هلمند، بدخشان، تخار، فاریاب، کندهار و سرپل موفقانه به پایان رسیده است.

روند بازشماری مجدد، تفتیش ویژه و تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی توسط کمیسیون های انتخاباتی آغاز گردیده و قرار است با ختم این پروسه نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1398 اعلان گردد.