تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری مجدد، تفیش ویژه و تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را آغاز نمود.

قرار گزارشات دریافت شده از ریاست های امور انتخاباتی ولایات سرپل، کندهار، کابل، غزنی و هلمند؛ روند مذکور در ولایات غزنی، هلمند و سرپل موفقانه به پایان رسیده است.

قابل ذکر است روند بازشماری مجدد در ریاست های امور انتخابات ولایات بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند، کندهار، کابل؛ و تفتیش ویژه در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات عملی گردد.