تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

جلسه مشترک کمیسیون های انتخاباتی پیرامون آغاز روند تجزیه، تحلیل و تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات با حضور داشت اعضای رهبری و تیم تخنیکی کمیسیون های انتخاباتی برگزار شد.

در آغاز این مجلس محترم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به حاضرین خوش آمدید گفته، در مورد اهداف این نشست و برنامه های کمیسیون برای چگونگی روند تطبیق فیصله های کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی؛ صحبت نمود.

از سوی هم محترم علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک دارالانشای کمیسیون پیشکشی را به حاضرین تقدیم نمود که در آن، معلومات مفصل در بارۀ برنامۀ های کمیسیون مستقل انتخابات غرض تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی گنجانیده شده بود. بر اساس این پریزنتیشن قرار است تمام مراحل این روند در حضور داشت رسانه ها، ناظرین و مشاهدین تطبیق گردد.
در ادامه‌ی این نشست محترم مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد شیوه نمونه گیری و تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی صحبت نموده افزود: تمام بحث برای این است تا سیستم کاری طوری تنظیم شود که عدالت تطبیق گردد.

قابل ذکر است فیصله های کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی در هفته جاری به کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت نمود که بر اساس آن:
ده درصد آرای (137630رأی) که شامل 309 محل می‌شود، به تفتیش ویژه میرود، در صورتی که 65 درصد معیارهای تعیین شده را تکمیل کرده باشد، تمام این آراء معتبر است. اگر 35 در صد آن، معیارات را تکمیل نکرد، تمام محلات به تفتیش ویژه میرود؛ در این صورت به هر میزان محلاتی که معیارها را تکمیل کرده باشند، معتبر و بقیه باطل می‌باشد.

از مجموع 102012 « آرای خارج از زمان » 15 درصد آن (1103)محل به تفتیش ویژه می رود، در صورتی که 65 درصد معیارات را تکمیل کرده باشند، تمام آراء معتبر است. اگر 35 درصد آن معیارات را تکمیل نکرد، تمام این آراء باطل خواهند بود.

در مورد شکایات استثنایی مربوط به آرای غیر بایومتریک که شامل 2423 محل می گردد: در مورد 298 محل آن چنین فیصله به عمل آمده که به بازشماری مجدد برود؛ در صورتی که معیارهای لازم بازشماری، بر اساس طرزالعملهای هردو کمیسیون انتخاباتی را تکمیل کرده باشند، اعتبار داده می‌شود و به هر میزانی که معیارهای لازم فوق را نداشته باشند، باطل می گردد.

در مورد تفاوت آراء میان ریزلشیت کاغذی و معلومات بایومتریک بیشتر از 6 رای، در صورتیکه اعتراض نسبت به آن ثبت گردیده و قبلاً بازشماری نسبت به تفاوت بالاتر از 6 رای در محل صورت نگرفته باشد، به تفتیش و بازشماری تمامی محلات با درنظرداشت طرزالعمل های کمیسیونهای انتخاباتی تصمیم اتخاذ شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی قضایای تفاوت بین 1 تا 5 رای در محلات رای دهی را دارای اعتبار دانست.

در اخیر این نشست به تیم های تخنیکی کمیسیون های انتخاباتی هدایت داده شد تا روند تطبیق فیصله ها را آغاز نموده و زمینه را برای اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری مساعد سازند.