انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با شبکه زنان افغان در پیوند به شفافیت در روند اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری دیدار کرد.

رهبری کمیسیون ضمن خوش آمدید به آنها در مورد پیشرفت‌ها و چالش‌های سد راه اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری معلومات داده افزود که رهبری کمیسیون متعهد به تطبیق اسناد حقوقی و فیصله‌های کمیسیون است.

از سوی دیگر شبکه زنان افغان نیز یافته ها و پیشنهادات خود را در این زمنیه با رهبری کمیسیون شریک ساختند.