تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی دلایل تأخیر در جمع‌بندی و اعلان نتایج ابتدایی را بیان داشته و در مورد آغاز مجدد روند تفتیش و بازشماری آرا در ولایات باقی مانده خبر داد.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون، از اعتراض برخی از ستادهای انتخاباتی و متوقف شدن روند تفتیش، تأخیر در رسیدن اطلاعات از شرکت قراردادی (دارمالوگ) و پاسخگویی به اعتراضات برخی از ستادهای انتخاباتی؛ به عنوان دلایل تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی نام برد.

رهبری کمیسیون در مورد برگزاری مجالس متعدد با ستادهای انتخاباتی نیز صحبت نموده افزود: گزارش مفصلی تخنیکی پیرامون مسأله 137630 معلومات بایومتریکی و رأی دهندگان پروسس شده و 102012 معلومات بایومتریکی که توسط شرکت درملوگ به اساس مشکل تخنیکی خارج از زمان گزارش شده بود، از جانب همکاران تخنیکی پیشکش گردید.

بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آراء را در ولایات باقی مانده مجدداً سر از فردا یکشنبه 26 عقرب1398، از سر می‌گیرد.