تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات از خانم لوشیا "سکاتن" مشاور این کمیته، بعد از ظهر روز سه شنبه، در دیدار تودیعی که از سوی ریاست محترم کمیته رسانه ها برگزار شده بود، قدردانی نمود.

در این دیدار، آقای محمد رفیع "رفیق صدیقی" رئیس کمیته رسانه ها، کارکرد ها و مشوره های مسلکی خانم سکاتن را،  مؤثر خوانده و از همکاری ها و مشوره های مسلکی وی با اعطای تحسین نامه ای سپاسگزاری نمود. همچنین خانم لوشیا سکاتن، مأموریتش را با اعضای کمیته رسانه ها آموزنده و مملو از تجارب عنوان نمود. و در پایان اعضای کمیته رسانه ها آرزوی موفقیت بیشتر به خانم سکاتن در مأموریت جدید شان نمودند.