تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز رسانه های این نهاد طی کنفرانس مطبوعاتی آرای غیر بایومتریک را نا معتبر دانسته، مسئولین و کارکنان این نهاد را بر تطبیق قانون و طرزالعمل های انتخاباتی متعهد میداند.

رهبری افزود: "تشخیص آرای معتبر یکی از مراحل مهم بوده و به این منظور از مجموع ۲۶۵۸۰ محل باز در روز انتخابات، بیشتر از ۸۲۰۰ محلی که مربوط به ۳۴ ولایت میباشد، به تفتیش و بازشماری راجع شده است.
به گفتۀ رهبری کمیسیون، این روند در ۲۰ ولایت جریان دارد و در ولایت بادغیس این روند پایان یافته است؛ اما در ۱۴ ولایت دیگر، بعضی از ستاد های انتخاباتی بالای این روند اعتراض دارند.

رئیس کمیسیون در ادامۀ سخنانش گفت: "برای اطمینان بیشتر مردم افغانستان و تمام جوانب ذیدخل یکبار دیگر تأکید میکنم که تنها آرای که اساس بایومتریکی داشته و مطابق لوایح و طرزالعمل ها درست باشد، معتبر است. در پاسخ به ستاد های محترم انتخاباتی که از معتبر شدن آرای غیر باومتریک نگرانی دارند، باید گفت که 2434 محلی که به اساس فیصله نامه 105 به تفتیش و بازشماری ویژه راجع شده به منظور دریافت شواهد و مدارک کافی قانونی مبنی بر اتخاذ تصمیم در مورد آن است. قبل از ختم روند تفتیش و اتخاذ تصمیم کمیسیون بالای هر محل آن زود است که در بارۀ معتبر یا باطل بودن آرا، قضاوت شود.

کمیسیون مصمم است کارمندان متخلف را به کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی معرفی نماید تحقیقات در حال تکمیل شدن است و متخلفین به مراجع مربوطه معرفی خواهند شد.

رهبری کمیسیون دلایل تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات را عدم پوشش مخابراتی در برخی ولایات، عدم انتقال به موقع معلومات بایومتریکی از دستگاه ها به سرور عمومی، ختم جواز کمپنی قراردادی دارملوک، اعتراضات ناظرین بعضی ستادها و بستن دروازه های دفاتر کمیسیون، دیر رسیدن معلومات تجزیه و تحلیل شده رایدهندگان توسط کمپنی قراردادی دارملوک، بیان نموده و افزود که اکنون نیز بستن دروازه های کمیسیون توسط بعضی ستادها سبب خواهد شد تا نتایج ابتدایی بموقع اعلان نشود.

رهبری کمیسیون از کاندیدان و جوانب ذیدخل خواست تا کمیسیون را مطابق قانون همکاری نمایند.