تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

روند بازشماری و تفتیش آرای محلاتی که در ولایت ننگرهار به بازشماری و تفتیش ر فته بود، در حضور ناظرین کاندیدان ریاست جمهوری، نمایندگان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و مشاهدین و ناظرین انتخاباتی جریان دارد.

این در حالی است که این روند در اکثریت ولایات جریان داشته و در ولایت بادغیس به پایان رسیده است.