تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

روند باز شماری و تفتیش آراء امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در حضور ناظرین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، مشاهدین ملی و بین المللی و رسانه‌ها؛ در دفاتر ولایتی این کمیسیون رسماٌ آغاز گردید.

قرار گزارشات ابتدایی، این روند در ریاست های امور انتخاباتی برخی ولایات آغاز گردیده و قرار است در 34 ولایت کشور بیشتر از ۸ هزارو ۲۰۰ محل بازشماری و تفتیش گردد.