تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات پروسه بسته بندی مواد مورد ضرورت برای روند تفتیش و بازشماری و همچنان اعزام هیئت بازشماری و تفتیش به ۳۴ ولایت با حضور داشت حدود 30 تن از ناظرین، مشاهدین و رسانه های ملی و بین المللی آغاز شد.

داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون در جریان آغاز این روند به رسانه ها گفت: "به اساس فیصله اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تعداد 8255 محل در 34 ولایت مورد بازشماری و تفتیش قرار می‌گیرد.

آقای ننگ افزود، روند تفتیش و بازشماری آرا بر اساس قانون انتخابات، لوایح، طرزالعمل ها و فیصله های مربوطه با شفافیت کامل پیش برده می‌شود. ایشان همچنان تأکید نمود که دارالانشای کمیسیون متعهد است تا نتایج ابتدائی انتخابات را به زودترین فرصت ممکن آماده تصویب و اعلان ‌سازد.

در اخیر آقای ننگ از تمام جوانب ذیدخل مخصوصا کاندیدان خواست که با این پروسه ملی همکار باشند.