تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد گزارش کمپنی قرار دادی (دارملوک) پیرامون شناسایی آرای معتبر و خلاف معیارات، به رسانه ها معلومات داد.

آقای اورنگ زیب کمیشنر کمیسیون در مورد آمادگی این نهاد جهت آغاز روند تفتیش و بازشماری آرا خبر داده افزود: "معلومات معتبر بایومتریکی و معلومات که مشکل دارد،  با کمیسیون شریک گردیده که از مجموع 1 میلیون و 9 صدو 29 هزارو 333 معلومات بایومتریک رأی‌دهندگان تعداد 1 میلیون و 8 صدو 43 هزارو 107 هزار آن معلومات معتبر و متباقی خلاف معیارات شناسایی شده است."

آقای اورنگ زیب افزود: "کارمندان تخنیکی بالای این معلومات کار میکنند تا آن را بر اساس واحد های اداری، مرکز و محل مشخص ساخته و بعد از تصمیم کمیسیون روند تفتیش و بازشماری در حضور ناظرین، مشاهدین و رسانه ها آغاز گردد."

این در حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات 23 عقرب سال جاری را زمان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرده است.