انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ آموزشی را برای ناظرین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب سیاسی، رسانه‌ها و مشاهدین پیرامون طرزالعمل تفتیش، بازشماری  آرا و رهنمود استفاده از دستگاه بار کًد خوان در مرکز این کمیسیون برگزار کرد.

به گفته مسئولین ریاست آموزش و ارتقای ظرفیت ها بعد از تصویب مراکز و محلات قابل باز شماری و تفتیش از سوی کمیسیون، آنها جهت نظارت و مشاهده روند بازشماری و تفتیش آرا به ولایات سفر می‌کنند.

این درحالی است که چندی قبل  به بیشتر از یکصد کارمند این کمیسیون نیز در بارۀ طرزالعمل مربوطه و شناسایی آرای معتبر بایومتریکی آموزش داده شده بود.