تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون طی کنفرانس مطبوعاتی در مورد شناسایی تعداد ۴۷ هزار رأی دهنده که تصاویر مشابه، عکس زیر سن و خلاف معیارات داشتند، خبر داد.

مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون گفت: "قرار بود تا ساعت 10 شب گذشته کمپنی قراردادی (دارملوک) بحث تصفیۀ آرای خلاف معیار را با کمیسیون شریک سازد، اما صرف حدود ۴۷هزار QR Code خلاف معیار که در مورد عکس تکراری، عکس از روی عکس، عکس زیر سن، عکس خلاف معیار با ما شریک ساخته است.

آقای مولانا افزود: "آرای خلاف معیارات دیگر مانند شصت تکراری، استعمال آرای خارج از زمان رأی دهی (قبل از ۷صبح و بعد از ۵عصر) و امثال آن تا ختم امروز منتظر استیم برسد تا اقدامات بعدی صورت گیرد."

قرار است بعد از ختم این روند، تیم های کاری که به ولایات سفر نموده قضایا و نتایجی را بررسی نمایند که توسط کمیسیون های انتخاباتی و گزارش کمپنی قراردادی (دارملوک) در مورد معلومات بایومتریکی رأی‌دهندگان، خلاف قانون و طرزالعمل های انتخاباتی تشخیص شده است. در نهایت بعد از مرحلۀ تفتیش و بازشماری نتایج شفاف داخل سیستم مرکزی کمیسیون شده، بعد از جمع بندی اعلان میگردد.