تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ آموزشی پیرامون طرزالعمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا و تطبیق نتایج بایومتریک را در مرکز این کمیسیون برگزار کرد.

هیأت رهبری کمیسیون ضمن دیدار از جریان آموزش در مورد اهمیت روند مذکور صحبت نموده بالای تطبیق اصل شفافیت و بیطرفی،  تطبیق قانون، طرزالعمل و اسناد حقوقی کمیسیون تأکید ورزیدند.

از سوی هم مسئولین ریاست آموزش و ارتقای ظرفیت ها در مورد دلایل و مراحل تفتیش و بازشماری، حضور نهاد های ذیدخل، ناظرین، مشاهدین و رسانه ها در این روند صحبت نموده افزودند: این معلومات توسط همه ما باید به دفاتر ولایتی کمیسیون منتقل شود.

بر بنیاد گفته های آموزگاران، تیم های کاری که به ولایات سفر مینمایند قضایا و نتایجی را بررسی خواهند نمود که توسط کمیسیون های انتخاباتی و گزارش کمپنی قراردای (دارملوک) در مورد معلومات بایومتریکی رأی‌دهندگان خلاف قانون و طرزالعمل های انتخاباتی تشخیص شده است. بعد از پایان این بازشماری جدول نتایج در حضور ناظرین، مشاهدین و رسانه ها در 5 نقل ترتیب گردیده، اصل آن به دفتر مرکزی، یک نقل در صندوق رایدهی، دیگری در محل بازشماری نصب؛ یک نقل به نماینده کمیسیون شکایات انتخاباتی و نقل اخیر آن به نمایندۀ کاندید پیشتاز سپرده میشود.

مطابق طرزالعمل مربوطه، رئیس دفتر ولایتی عکس فورم اصلی بازشماری را قبل از گذاشتن در صندوق در حضور ناظرین، مشاهدین و نمایندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی گرفته آن را از طریق ایمیل رسمی به ایمیل آدرس معرفی شده ارسال مینماید. در نهایت این نتایج شفاف داخل سیستم مرکزی کمیسیون شده و بعد از جمع بندی اعلان میگردد.

قابل ذکر است که  در این ورکشاپ به حدود 120 کارمند در بارۀ طرزالعمل مربوطه و شناسایی آرای معتبر بایومتریکی آموزش داده شده و آنها در یک گروپ سه نفری که شامل دو کارمند تکنالوژِی است به 34 ولایت فرستاده می‌شوند.