تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات عصر امروز در تفاهم با ناظرین کاندیدان ریاست جمهوری در حضور رسانه ها مُهر و لاک های مرکز بررسی نتایج دیجیتلی و صندوق های حاوی وسایل بایومتریک را بررسی و مرکز را آماده فعالیت نمودند.

قرار است معلومات باقی مانده در حضور ناظرین به سرور مرکزی منتقل، جدول های نتایج مقایسه و روند شناسایی آرای خلاف معیارات مندرج اسناد حقوقی شناسایی و نتیجه شفاف ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ۶میزان اعلان گردد.