تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی نشست خبری به رسانه ها گفت که حفاظت از آرای واقعی مردم وظیفه اساسی کمیسیون مستقل انتخابات است و بخاطر تامین شفافیت و صداقت در نتایج انتخابات گام های مستحکم را برداشته است.

 در آغاز این نشست خانم حوا علم نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات از مصئونیت آرای مردم و حفاظت آن خبرداده گفت که هرگونه تخلفات و تخطی در نتایج انتخابات قابل قبول نیست، گزارشات مبنی بر باز شدن مُهر لاک ها بررسی و با عاملین آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 در همین حال اورنگ زیب کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در قسمت چگونگی شکستن قفل دروازه تعمیر ریاست آموزش و ارتقای ظرفیت ها که در یکی از شعبات آن مرکز بررسی نتایج دیجیتلی ایجاد شده است، گزارش تحقیقات هیأت مؤظف را چنین ارایه نمود: "تعمیر ریاست آموزش و ارتقای ظرفیت ها مکانی است که دو شب قبل در آن این رویداد رخ داده است. تعمیر مذکور دارای دو منزل بوده و مرکز بررسی نتایج دیجیتلی در منزل اول آن موقعیت دارد، علاوتاً سالون آموزش، صنوف درسی و مدیریت 062 برای تأمین امنیت این محل در اینجا مومقعیت دارد. در منزل دوم؛  کتابخانه، شعبات ریاست آموزش و اتاق نظارت کاندیدان است که در آن معلومات از طریق میموری به سرور انتقال میشود."

آقای اورنگ زیب افزود: "دوشب قبل حوالی ساعت ۸ شب اطلاع آمد که احتمال حمله بالای مواد حساس انتخاباتی موجود است. به قطعات امنیتی پولیس کمیسیون، قطعه محافظت رجال برجسته، CRU و مدیریت ۰۶۲ تماس گرفته شد که متوجه وضعیت باشند و همین بود که قطعه CRU در مقابل تعمیر آموزش توظیف گردید."

نامبرده به ادامۀ سخنانش گفت: "طبق تعامل قبلی، کارمند مؤظف بخش امنیتی بعد از ختم کار تمامی تعمیر های کمیسیون را مُهر و لاک مینماید. وقتی تعمیر آموزش را سِیل مینماید، بعد تر مشاور امنیتی کمیسیون با او تماس میگیرد و میگوید که سِیل را بشکند چون دو تن از کارمندان CRU به دلیل سردی هوا میخواهند شب را داخل دهلیز سپری نمایند."

گزارش میافزاید هنگامی که دروازه عمومی تعمیر را کارمند موظف باز مینماید و سربازان داخل دهلیز میشوند، لحظاتی بعد تر این اطلاع به تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی میرسد. از این میان آقای عثمانی صاحب با همراهی دو تن دیگر به این تعمیر تشریف آورده و شماره های سِیل مرکز بررسی نتایج دیجیتلی را مطابقت داده و مطمئن میشوند که سیل های مرکز باز نشده است. بازهم دروازه عمومی تعمیر مرکز آموزش و ارتقای ظرفیت ها با سِیل حساس بسته میشود که تا اکنون موجود بوده و کار در ریاست آموزش و مرکز بررسی دیجیتلی تعطیل هست.

هیأت موظف تا اکنون داخل تعمیر مذکور نشده و پیشنهاد میکنم یکجا با مطبوعات و ناظرین برویم و شماره های سیل هارا بیبینم که وضعیت از چه قرار است آیا سیل ها باز شده، صدمه دیده یا خیر. تحقیقات بعدی را با حضورداشت شما تکمیل و تصامیم مقتضی اتخاذ میگردد.

آقای اورنگ زیب همچنان افزود این موضوع به صورت جدی تحت بر رسی جدی قرار داشته و در صورت مشاهده اندک تخطی در این مرکز با عاملین آن مطابق اسناد حقوقی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

در پی آن، آقای مسافر قوقندی منشی و کمیشنر کمیسیون، خانم رحیمه ظریفی و محمد حنیف دانشیار کمیشنران کمیسیون به رسانه ها چنین معلومات داد: "مکتوب رسمی کمپنی دارملوک عنوانی کمیسیون ارسال شده و صراحت دارد که هیچ نوع نتایج در این چهار روز داخل سیستم سرور مرکزی نشده است. نامۀ مذکور دلیل آن را انقضای مدت تصدیقنامۀ کمپنی یاد شده گفته افزوده که دیروز این مشکل رفع شده و سیستم آماده بهره گیری است.

اعضای رهبری علاوه نمود، معلومات بایومتریکی اندکی باقی مانده است، باید ناظرین و نهادهای ذیربط مانع روند کاری نشده در قسمت تسریع و تسهیل روند همکاری نمایند تا هرچه زود تر انتظار مردم با اعلان نتایج ابتدایی به پایان برسد.

همچنان در این نشست پیشنهاد شد که بخش امنیتی موسوم به CRU برای تأمین امنیت اطراف کمیسیون توظیف گردند تا سوء تفاهمات رفع شود و اگر ناظرین انتقاداتی میداشته باشند میتوانند حتی به اعضای رهبری آن را شریک سازند و دروازه ها به روی شان باز خواهد بود. همچنان ریاست دارالانشاء با نظرداشت پیشرفت کار، تاریخ اعلان نتایج ابتدایی را مشخص نموده با رهبری کمیسیون شریک سازد.

همچنان در این نشست، دلیل موجودیت قطعات مختلف امنیتی و موجودیت ۲۴ ساعته تلویزیون ملی در کمیسیون، دلایل تهدیدات امنیتی بلند و شفافیت در روند انتخابات عنوان شد.

در اخیر این نشست حبیب الرحمن ننگ رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گفت که برای شفافیت و حفاظت از آرای مردم پاسخگو استیم و توقع داریم  اجاز بدهند تا کمیسیون مستقل انتخابات به کارش آغاز نماید.