تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

یک فرد مشکوک موترسایکل سوار که از چند روز بدینسو مولانا محمد عبد الله عضو کمیسیون مستقل انتخابات را تعقیب مینمود، از سوی محافظان وی در منطقه سرای شمالی حوزه هفدهم شهر کابل باز داشت شد.

آقای عبدالله در این مورد گفت: "فرد مشکوک از دو روز بدینسو تحت تعقیب منسوبین رجال برجسته بوده و امروز از سوی محافظین وی بازداشت گردیده است.

همچنان از نزد فرد مهاجم یک میل تفنگچه نوع مکاروف با دو عدد شاژور، چاقو، یک سیت موبایل، یک پایه مخابره و کارت هویت شماره 155 بنام (تخنیکر برق دارندۀ لوگوی تلویزیون طلوع) به دست آمده است.