تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تاخیراعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری کنفرانس مطبوعاتی دایر کرد.

رهبری کمیسیون به خاطر تاخیر اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان از مردم شریف افغانستان و جوانب ذیدخل انتخابات معذرت خواسته و از استقبال و اشتراک مسوولانه آنها در این انتخابات قدردانی کرده افزود: " موضوعات مهم و عظیم کار کمیسیون مدیریت زمان و تامین شفافیت در روند جمع‌بندی نتایج بود؛ اما با وجود چالش تخنیکی به ویژه به دلیل تامین شفافیت، کمیسیون نتوانست که نتایج ابتدایی را طبق تقویم انتخاباتی در زمان معیین آن اعلام کند." 

همچنان رهبری کمیسیون در مورد پیشرفت های کمیسیون در کنفرانس مطبوعاتی به مردم افغانستان معلومات اریه کرده گفت: در مرکز ملی جمع‌بندی نتایج تا اکنون کار 25 هزارو 566 فورم پایان یافته که از این میان یک هزارو 329 فورم دارای مشکل بوده که باید معلومات مربوط به این فورم ها بررسی گردد و 482 فورم دیگر تا اکنون مواصلت نورزیده است. همچنان 23 هزارو 176 فورم نتایج در مرکز دیجیتلی پروسس شده که بعد در سرور تصفیه و تجزیه میگردد. همچنان علاوه کرد، کمیسیون در روز انتخابات به تعداد 34 هزارو 958 دستگاه بایومتریک را اختصاص داده بود که 34 هزارو 767 دانه آن دوباره به کمیسیون مواصلت ورزیده است و بررسی ها در این زمینه جریان دارد. همچنان اطلاعات بایومتریکی 23 هزارو 176 دستگاه بایومتریک به سرور مرکزی انتقال یافته و به تعداد دو هزارو 888 دستگاه بایومتریک به دلیل روشن نشدن، شکستن شیشه‌ها، در روز انتخابات عدم عکس برداری و دلایل دیگر قرنطین گردیده بود که اکنون از قرنطین کشیده شده؛ در حضور مشاهدین و ناظرین بررسی و اطلاعات آنها به سرور انتقال مییابد. 

در اخیر رهبری کمیسیون از تمام جوانب ذیدخل اتنخابات سپاس‌گذاری نموده و از تمام نمایندگان نامزدان و هوادارن آنها و رسانه ها خواست که از نشر ارقام بپرهیزد و افزودند که ارقام دقیق به گونه رسمی طبق قانون از سوی کمیسیون اعلان می‌گردد.