تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات، درحدود 23176 فورم نتایج دیجیتلی که حدود 1 میلیون و 7 صدو 87 هزار مشخصات رأی دهندگان می‌شود را درمرکز دیجیتلی پروسس کرده است.

قرار است بزودی مرحلۀ تصفیه آرای ناپاک از پاک تکمیل و نتایج ابتدایی اعلان گردد.