تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

به ادامه نشست های هماهنگی و آگاهی‌دهی با جوانب ذیربط انتخابات، ریاست‌های امور انتخاباتی ولایات کنرها، ننگرهار، ارزگان، غزنی، غور، کندهار و لغمان، نشست‌ خویش را برگزار کردند.

به ادامه نشست های هماهنگی و آگاهی‌دهی با جوانب ذیربط انتخابات، ریاست‌های امور انتخاباتی ولایات خوست و نیمروز کمیسیون مستقل انتخابات، دومین نشست‌ خویش را برگزار کردند.

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با عبدالله الدرداری مسئول ادارۀ انکشافی ملل متحد در افغانستان (UNDP)، در دفتر کاری اش دیدار کرد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت ریاست خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد، نشست اداری خویش را برگزار کردند.

ریاست های امور انتخابات ولایات جوزجان، نیمروز و بلخ دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، نشست‌های هماهنگی و آگاهی‌دهی خویش را برگزار کردند.