تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

نیروی حیاتی دموکراسی عبارت از رأی دهندگان میباشد. کمیسیون مستقل انتخابات سعی مینماید تا تمام معلوماتی را که رأی دهندگان غرض رأی دهی موفقانه به آن نیاز دارند، در اختیار ایشان بگذارد. جهت معلومات بیشتر در مورد شما و انتخابات در ذیل کلیک نمائید.