انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

نیروی حیاتی دموکراسی عبارت از رأی دهندگان میباشد. کمیسیون مستقل انتخابات سعی مینماید تا تمام معلوماتی را که رأی دهندگان غرض رأی دهی موفقانه به آن نیاز دارند، در اختیار ایشان بگذارد. جهت معلومات بیشتر در مورد شما و انتخابات در ذیل کلیک نمائید.