تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

رهنمود ها:

فورمه ها:

اصول رفتار:

تخصیص کرسی ها:

اوراق معلوماتی:

ارقام ثبت نام کاندیدان احتمالی ولسی جرگه و شورای ولسوالی انتخابات ‍۱۳۹۷: