تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

بازشماری مجدد

تفتیش ویژه پانزده درصد محلات قضیه 102012 معلومات بایومتریکی

تفتیش ویژه ده درصد محلات قضیه 137630 معلومات بایومتریکی