انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

 کمیسیون مستقل انتخابات به منظور برگزاری انتخابات در افغانستان در سال 1384 ایجاد شده‌است. طبق ماده 156 قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات مسوولیت برگزاری و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در کشور را دارد. وظایف و مسوولیت‌های کمیسیون در قانون انتخابات مشخص شده‎­است. اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، پالیسی کاری این نهاد را طرح و تصویب نموده و فعالیت‌های اجرایی دارالانشاء را نظارت می‌کنند. دارالانشاء کمیسیون بخش‌های اجرایی و عملیاتی پروسه‌ای انتخابات را پیش می­برند. ساختار دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات شامل دوزاده ریاست در دفتر مرکزی و تمامی دفترهای ولایتی می‌شود که در 34 ولایت افغانستان به طور دایمی فعالیت دارند.

دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات مهم‌ترین بخش اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات است و مسوول پیش­برد عملیات انتخاباتی مطابق پالیسی طرح شده  از جانب کمیسیون است. تمامی بخش‌ها و ریاست‌های دفتر مرکزی و ولایتی کمیسیون، زیر نظر ریاست عمومی دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات، امور انتخابات را پیش می­برند. رییس عمومی دارالانشاء، مطابق ماده سیزدهم تعدیل قانون انتخابات از میان افراد که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی جهت احراز عضویت کمیسیون و رییس عمومی دارالانشاء معرفی می­شوند؛‌ در رای‌گیری کاندیدان ریاست جمهوری، ‌با رای رییس جمهور و دیگر کاندیدان ریاست جمهوری کسان‌که بیشترین آرا را کسب نمایند، به عنوان اعضای کمیسیون و یک تن به عنوان رییس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از جانب رییس جمهور تعیین می‌گردد.

شکل زیر ساختار سازمانی کمیسیون مستقل انتخابات و دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات را مشخص می نماید:

تشکیلات