انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، که در سال 1384 ایجاد شد، طبق ماده 156 قانون اساسی اجازه به اداره و نظارت بر تمام انواع انتخابات و رفراندم را دارد. 

وظایف و مسئولیت های کمیسیون مستقل انتخابات در قانون ساختارها، وظایف و آئین نامه های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، که توسط پارلمان تصویب شده و در جوزا سال 1392 توسط رئیس جمهور وقت آقای کرزی تایید و توشیح شد.

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات هستند، مسئول پالیسی سازی کلی است: تصویب اقدامات برای اطمینان از اعتبار انتخابات؛ و نظارت از کارکرد های دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات را به عهده دارد که دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات جنبه های فنی و عملیاتی پروسه انتخابات را اجرا می کند.

دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات وظایف فنی، اداری وعملیاتی را در صورت نیاز انجام می دهد. ساختار دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات شامل تمام دفاترولایتی گردیده که از طریق دفاتر ولایتی حضور دائمی خویش را در تمام ولایات حفظ می کند.

دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات بازوی اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات است و مسئول اجرای عملیات انتخاباتی مطابق با چارچوب پالیسی تعین شده کمیسیون مستقل انتخابات است. دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات تحت نظارت رئیس دارالانشاء امورات انتخابات را به پیش برده و رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات که از طرف متخصصین متقاضی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پشنهاد شده و توسط رئیس جمهور منصوب می گردد.

شکل زیر ساختار سازمانی کمیسیون مستقل انتخابات و دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات را مشخص می نماید:

تشکیلات