تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات بخش بسیار مهم و اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات را تشکیل می‌دهد. رییس دارالانشاء براساس ماده 22 قانون انتخابات و با توافق اکثریت اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از میان اشخاص واجد شرایط سه نفر جهت احراز پست ریاست دارالانشاء کمیسیون انتخابات به رییس جمهور معرفی می‌گردد و رییس جمهور از آن میان یک نفر را به عنوان رییس دارالانشاء کمیسون مستقل انتخابات تعیین می‌کند. دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات، تصامیم و فیصله‌ها را در سطح پالیسی که از جانب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته است، اجرا و تطبیق تمامی این فیصله‌ها و تصامیم، از مراحل ابتدایی طرح و برنامه‌ریزی تا مراحل نهایی برگزاری انتخابات به عهده دارد. امور مربوط به دارالانشاء از جانب رییس دارالانشاء و دو نفر معاونان آن (معاون اداری و مالی، معاون عملیاتی) رهبری می‌شود.

دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات در سطح مرکز دارای ده ریاست است و این ریاست‌ها در بخش‌های مختلف مسوولیت امور مربوط به انتخابات را به عهده دارد. کمیسیون هم‌چنان در سطح ولایت‌ها دارای تشکیلات دایمی ولایتی بوده که از جانب رییس‌های دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات اداره می‌گردد.

ریاست‌های دفتر مرکزی دارالانشاء کمیسیون

ریاست حقوق

ریاست حقوق دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات مسوولیت دارد تا در مطابقت با قوانین نافذه کشور چارچوب دقیق و همه‌جانبه حقوقی را ترتیب نموده، در رابطه به موضوعات مختلف انتخاباتی نظریات، پیشنهادات و مشورت‌های لازم را برای اعضای کمیسیون و ریاست‌های مختلف دارالانشاء ارائه نمایند. همین‌طور این ریاست مسوولیتِ تهیه مسوده‌ها، اصول رفتار، تفاهم‌نامه‌ها و دیگر اسناد حقوقی را به عهده دارد. تمامی این موارد را آماده ساخته جهت نهایی شدن با در نظرداشت سلسله مراتب به اعضای کمیسیون پیش‌کش می‌نماید. در تشکیل این ریاست آمریت قضایایی حقوقی وجود دارد که در جریان فعالیت‌های انتخاباتی، جهت پی‌گیری قضایای حقوقی به شکایت‌ها و مشکلات کاندیداها رسیدگی می‌نمایند. پس از بررسی قضایای حقوقی، پیشنهادات و نتیجه‌ای بررسی‌ها را رسما عنوانی کمیسیون و دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات ارائه می‌نماید. هم‌چنان ریاست حقوق مسوولیت صدور اعتبار نامه در جریان عملیات انتخاباتی برای نهادهای ذیربط انتخاباتی ملی، بین المللی و کاندیداها را نیز به عهده دارد.

ریاست مالی و حسابی

ریاست مالی و حسابی، پلان‌های مالی را طرح و ترتیب نموده و مسوولیت نظارت آن را به عهده دارد. این ریاست در طرح و ترتیب بودجه پیشنهادی سالانه کمیسیون، طی مراحل و دفاع از آن نقش مهم و اساسی دارند. ریاست مالی اجراآت و پیشرفت‌ها را در رابطه به تطبیق و پیشرفت امورات کاری در مطابقت با بودجه‌ای منظور شده نظارت و ارزیابی نموده، با در نظرداشت آن گزارش از وضعیت مالی اداره را در مقاطع مختلف زمانی ترتیب و ارائه می‌نماید. مدیریت پروژه‌های اساسی و فرعی کمیسیون که وجوه مالی آن از جانب تمویل کنندگان پرداخت می‌شود نیز از جمله مسوولیت‌های این ریاست می‌باشد. فعالیت‌های پولی و مالی که شامل اجرای حواله‌های نقدی، ترتیب معاشات، تنظیم مصارف و دیگر حواله‌ها جهت انتقال پول خریداری‌ها نیز از جانب این ریاست کنترول و نظارت می‌گردد.

ریاست پلان و پالیسی

ریاست پلان وپالیسی مسوولیت ترتیب پلان و طرزالعمل‌های مرتبط به انتخابات را در مراحل مختلف به عهده داشته و در همکاری با ریاست‌های مختلف دارالانشاء مسوولیت دارد تا در مطابقت با دستورالعمل‌های تصویب شده از جانب کمیسیون، چارچوب کاری جریان فعالیت‌های مختلف انتخاباتی را مشخص سازد. این ریاست هم‌چنان فعالیت‌های مختلف در جریان انتخابات که از طریق ریاست های مختلف عملی می‌گردد هماهنگ ساخته و در مورد آن گزارشات مختلف را ترتیب می‌نماید. ریاست پلان و پالیسی در همکاری با ریاست مالی و حسابی طرح بودجه انکشافی سالانه را ترتیب نموده و در زمینه‌ مسوولیت طی مراحل و دفاع از آن را به عهده دارد. این ریاست هم‌چنان به صورت متداوم با ارگان‌های مختلف دولتی در زمینه‌ای پیشرفت‌ها و تبانی فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات با اهداف موجود در سند استراتیژی ملی در ارتباط می‌باشد.

ریاست آموزش‌های انتخاباتی و ارتقای ظرفیت‌ها

ریاست آموزش های انتخاباتی و ارتقای ظرفیت‌ها، مسوول اجرای تمامی فعالیت‌های آموزشی در جریان پروسه‌های مختلف انتخابات و ارتقای ظرفیت کارمندان در کمیسیون مستقل انتخابات می‌باشد. جهت آمادگی برای انتخابات، این ریاست مواد و برنامه‌های آموزشی را جهت حاصل نمودن اطمینان از آگاهی تمامی کارمندان انتخابات در سطوح مختلف در رابطه به فعالیت‌ها و مسوولیت‌های مرتبط به ایشان، ترتیب نموده و عملی می‌سازد. ریاست آموزش های انتخاباتی و ارتقای ظرفیت‌ها هم‌چنان موظف است تا در راستای ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و معرفی آن‌ها به برنامه‌های گوناگون آموزشی در داخل و خارج کشور، باید برنامه‌های مشخص را ترتیب نموده و از نوع اجراآت آن‌ها نظارت نماید. بخش دیگر از مسوولیت‌های این ریاست مربوط به آرشیف نمودن تمام اسناد و مدارک مرتبط به انتخابات در مراحل مختلف بوده و هم‌چنان جهت رشد ظرفیت‌ها و دست‌رسی کارمندان به مواد انتخاباتی، امور مربوط به کتاب‌خانه کمیسیون نیز از جانب این ریاست رهبری می‌گردد.

ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی مسوولیت ارائه خدمات تخنیکی مرتبط به تکنالوژی معلوماتی را در سطح دفتر مرکزی و ولایات بدوش داشته و مؤظف است تا با استفاده از وسایل دست داشته زمینه برقراری ارتباطات را در تمامی سطوح ممکن سازد. این ریاست هم‌چنان در تشکیل خویش دارای آمریت دیتابیث، ویب‌سایت دیزاینینگ و سیستم شبکه می‌باشد که در جریان فعالیت‌های پروسه‌های مختلف انتخاباتی و غیر انتخاباتی مسوولیت مدیریت دیتابیث، ویب‌سایت انترنیتی و سیستم شبکه عمومی کمیسیون را به عهده دارد. این ریاست مسوولیت مدیریت مرکز ملی ثبت معلومات را نیز به عهده داشته و کارمندان را در مورد ثبت فورمه‌های ثبت نام رای دهندگان و ثبت نتایج انتخابات آموزش می‌دهد. ریاست تکنالوژی معلوماتی در تشکیل خویش دارای کارمندان ولایتی بوده که مسوولیت امور مربوط به تکنالوژی معلوماتی را در سطح ولایات به پیش می‌برند.

ریاست اطلاعات و آگاهی‌عامه

ریاست اطلاعات و آگاهی عامه مسوولیت دارد تا تمامی رای دهندگان احتمالی و به صورت کل مردم افغانستان را از اهمیت انتخابات مطلع ساخته، با تهیه و ترتیب پیام‌های مؤثر آگاهی دهی با درنظرداشت ارزش‌های دینی، فرهنگی و نشر آن‌ها از طریق رسانه‌های همگانی به شمول رسانه‌های تصویری، چاپی، صوتی در قسمت تشویق و ترغیب مردم جهت مشارکت فعال و همه جانبه در انتخابات نقش اساسی را بازی نماید.

سازمان‌دهی کمپاین آگاهی عامه، آموزش کارمندان، تهیه مواد معلوماتی مرتبط به انتخابات، تطبیق برنامه‌های آگاهی عامه در سراسر کشور و نظارت بر نوع فعالیت‌ها و هماهنگ ساختن آن‌ها از جمله مسوولیت‌های این ریاست می‌باشد. ریاست آگاهی عامه در تشکیل خود دارای کارمندان دایمی در سطح هر ولایت بوده که مسوولیت عمومی موضوعات مربوط به آگاهی عامه را در ولایات مربوطه پیش می‌برند. این ریاست در تشکیل دایمی خویش دارای آمریت جندر نیز می‌باشد که از سهم‌گیری زنان در پروسه انتخابات‌ها اطمینان حاصل نموده و در هماهنگی با سایر نهادها برای تشویق و ترغیب زنان جهت مشارکت در پروسه‌های انتخاباتی فعالیت ‌می‌کند.

هم‌چنان مرکز آموزش‌های انتخاباتی دفتر مرکزی کمیسیون شامل تشکیل ریاست اطلاعات و آگاهی عامه بوده که برای شاگردان مکاتب، دانشگاه‌ها، زنان و سایر افراد معلومات انتخاباتی را ارائه می‌نماید و زمینه برگزاری انتخابات نمایشی را جهت آگاهی بیشتر گروه‌ها و اقشار مختلف مردم افغانستان از روندهای انتخاباتی فراهم می‌سازد.

ریاست ارتباط خارجه

ریاست ارتباط خارجه با جوانب ذیدخل ملی و بین‌المللی، نامزدان، احزاب سیاسی، مشاهدین و سایر جوانب ذیعلاقه که در انتخابات به نحوی ذیدخل است در ارتباط بوده و این گروه‌ها را همواره از چگونگی پیشرفت در اجراآت آگاه می‌سازند. این ریاست در جریان پروسه‌های انتخاباتی مسوولیت سازماندهی و تنظیم ارتباط با جوانب ذیدخل، فراهم‌آوری تسهیلات لازم برای مشاهدین ملی و بین المللی را به عهده دارد. ریاست ارتباط خارجه و مسوولیت بخش پروتوکل کمیسیون را پیش می‌برد. این ریاست در جریان فعالیت‌های انتخاباتی دارای تشکیلات موقت در سطح ولایات بوده که امور مربوط به این ریاست را در سطح ولایات نیز پیش می‌برد.

ریاست عملیات ساحه‌ای

ریاست عملیات ساحه‌ای وظیفه تأمین ارتباط با دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را به عهده داشته و با همکاری ریاست‌های مختلف دارالانشاء از طریق ارسال هدایات و رهنمودها امور مربوط به دفتر ولایتی را تنظیم می‌نماید. این ریاست هم‌چنان موظف است تا از اجراآت دفترهای ولایتی کمیسیون و پیشرفت در فعالیت‌های مربوطه نظارت نموده و در مورد با در نظرداشت سلسله مراتب گزارش ارایه نماید. این ریاست در جریان عملیات‌های انتخاباتی دارای تشکلیلات موقت ساحه‌ای بوده که مسوولیت تأمین ارتباط دفتر مرکزی و دفترهای ولایتی را به عهده داشته و از نوعیت فعالیت‌های دفترهای ولایتی نظارت می‌نماید. مرکز سوق و اداره امور انتخابات شامل تشکیل این ریاست بوده که در جریان فعالیت‌های انتخاباتی امور انتخابات در سطح همان ساحه‌ای که از طریق این مرکز سوق، اداره و نظارت می‌گردد. آمرین دفترهای ولایتی شامل تشکیل دایمی ریاست عملیات ساحه‌ای بوده و مسوولیت امور انتخاباتی در سطح ولایات خویش را به عهده دارند.

ریاست منابع بشری

ریاست منابع بشری مسوولیت اداره و نظارت بر امور استخدام کارمندان را در مرکز و ولایات به عهده داشته، امور مربوط به پلان گذاری، استخدام، ترتیب پیشنهادها جهت تقرر، تبدیل، عزل، ترفیع، استعفا و منفکِ کارمندان را در مطابقت با قوانین نافذه کشور و دستورالعمل‌های تصویب شده کمیسیون به پیش می‌برد. این ریاست هم‌چنان مسوولیت دارد تا با تأمین ارتباط متداوم با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اطمینان حاصل نماید که فعالیت‌های مربوطه در مطابقت به اهداف و برنامه‌های اصلاح اداره عامه در سطوح کشور به پیش برده می‌شود.

ریاست خدمات

ریاست خدمات مسوولیت مدیریت پروژه‌‌های اساسی و فرعی کمیسیون مستقل انتخابات را که وجوه مالی آن از جانب تمویل کنندگان پرداخته می‌شود را به عهده داشته، امور مربوط به مرور و تحلیل جدول زمانی و پیشرفت کار را مطابق بودجه و پلان به انجام رسانیده، به بخش‌های مربوطه جهت حفظ و مراقبت تاسیسات ساختمانی هدایات لازم صادرنموده، نظارت از تنظیم وسایط ترانسپورتی جهت جلوگیری از سکتگی در امور اداره را به عهده داشته، کنترول امور ترمیمات تخنیکی وسایط ترانسپورتی جهت فعال نگهداشتن آن‌ها را مراقبت نموده، هم‌چنان وظایف عمده دیگر از قبیل کنترول و نظارت از تمام امور اداری جهت حصول اطمینان ازاجرای به موقع آن، نظارت ازامور اجرایی آمريت‌ها ومديريت‌‌های مربوطه غرض تسریع اجراات دربخش‌های مربوط، نظارت و کنترول از امور صفایی اداره و دادن هدايات در رابطۀ به دريافت نقايص غرض حفظ نظافت نیز به اجرا درآورده و از جمله ریاست های کلیدی در تشکیل دارالانشأ کمیسیون مستقل انتخابات می‌باشد.

دفترهای ولایتی

دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در مراکز هر یک از 34 ولایت افغانستان، به شکل دایمی می‌باشد. هر دفتر ولایتی کمیسیون دارای چهار نفر کارمند دایمی بوده که در مواقع ضرورت از جمله در جریان پروسه‌های مختلف انتخاباتی کارمندان موقت نیز استخدام می‌نمایند. دفترهای ولایتی در مطابقت با رهنمودهای تعیین شده از جانب دفتر مرکزی، مسوولیت پلان‌گذاری، تطبیق و نظارت بر فعالیت‌های مختلف انتخاباتی را در ولایات مربوطه خویش به عهده دارند. تشکیل دایمی دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات شامل رئیس ولایتی، مدیر آگاهی عامه، مدیر تکنالوژی معلوماتی، مدیرمالی و اداری و کارمندان خدماتی می‌باشند.