د ۱۳۹۸ کال ټاکنې

انځورونه

Tweets by @AfghanistanIEC

شماره عنوان بست بست تعداد بست موقعیت تاریخ شروع اعلان تاریخ ختم اعلان درخواست آنلاین
۱ مدیر لوژستیک   ۳ ریاست خدمات ۱۳۹۸/۵/۲۹ ۱۳۹۸/۶/۴
۲ مامور لوژستیک   ۲ ریاست خدمات ۱۳۹۸/۵/۲۹ ۱۳۹۸/۶/۴ درخواست
۳  مدیر عملیاتی   ۱ ریاست امور انتخابات ولایت کابل  ۱۳۹۸/۵/۲۷ ۱۳۹۸/۶/۱  * دفتر ولایتی کابل
۴  مامور تکنالوژی معلوماتی   ۱  ریاست امور انتخابات ولایت کابل  ۱۳۹۸/۵/۲۷ ۱۳۹۸/۶/۱  * دفتر ولایتی کابل 
               

* ریاست امور انتخابات ولایت کابل جهت پیشبرد هر چه بهتر امور کاری این اداره ۲ بست خالی کارمندان موقتی فوق را از طریق ویب سایت کمیسیون مستقل انتخابات به مدت ۶ روز از تاریخ ۲۷ اسد ۱۳۹۸ الی ۱ سنبله ۱۳۹۸ به اعلان می سپارد. متقاضیان محترم بعد از مطالعه لایحه وظایف بست های متذکره، واجدین شرایط می توانند خلص سوانح (CV)، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی تذکره خویش را به ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل از ساعت ۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۴:۰۰ بعد از ظهر تسلیم نمایند.

در صورت ضرورت به شماره تیلفون ۰۷۸۶۱۱۳۸۵۸ به تماس شوید.