د ۱۳۹۸ کال ټاکنې

انځورونه

Tweets by @AfghanistanIEC

لرلید

په هیواد کی د آزادو او عادلانه ټاکنو له لاری د نوی ولسواکۍ تقویه، د ټاکنیزو خدمتونو په بهیر کی د حساب ورکولو او کیفیت لپاره هاند او هڅه کول، د ټاکنو په بهیر باندی د خلکو د باور او اعتماد زیاتول او د داسی اداری را منځته کول چی وکولی شی په ملک کی په پوره خپلواکی سره ټاکنی تر سره کړی.

ماموریت

ډ ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد د اساسی قانون پر بنسټ منځ ته راغلی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو یو مسلکی دفتر دی چی مهمه دنده یی په هیواد کی په مؤثره او بی پری توګه د آزاده او عادلانه ټاکنو او ټول پوښتنی تر سره کول دی.